Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
7984 0f4f
Reposted fromallnight allnight viadouxsouvenirs douxsouvenirs
3412 6147
Reposted fromiamstrong iamstrong viadouxsouvenirs douxsouvenirs
7981 8e77
Reposted fromvesania vesania viadouxsouvenirs douxsouvenirs
4571 828b
Reposted fromprussic-acid prussic-acid viadeviate deviate
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viadeviate deviate
9010 a9be
Reposted fromloverdose loverdose
8969 8665
Reposted fromloverdose loverdose
9043 b008
Reposted fromloverdose loverdose

Człowiek przestaje płakać, kiedy przestaje wierzyć w szczęście.

— Coco Chanel
Reposted fromloverdose loverdose
9142 74d0
Reposted fromloverdose loverdose
Zatrzymaj się. Nie musisz wiecznie zabiegać o przychylność ludzi dookoła.
— 17.02.2014, Beata Pawlikowska
w krótkiej chwili
po przebudzeniu
nie wiesz
gdzie jesteś

za którymś razem
tak już może zostać
na zawsze
— Bohdan Zadura "Inny pokój"
7664 eeff
Reposted fromfelicka felicka
6746 a1dc
Reposted fromdailylife dailylife
7411 ca79
Reposted fromdailylife dailylife
7682 f7d4
Reposted fromdailylife dailylife
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl